070 332 10 92info@salixodlarna.seRen energi med salix i egen regi

Sorter

De olika sorterna

De första av företagts förädladesorter, Orm och Rapp har odlatssedan 1993. Sorterna har cirka10 procent högre avkastningän tidigare oförädlade sorter.Orm är som namnet antyder litekrokig (ormig), något som gjortatt den inte planteras längre pågrund av problem vid hanteringav sticklingarna både vid sticklingsframställningenoch planteringen.Jorr och Jorunn har sedan1995 mer och mer tagit överefter Orm och Rapp. Båda sorternahar en bättre resistens motbladrost. Jorr har dessutom enavkastning som är 15 procenthögre än tidigare odlade oförädladesorter.1997 kom även sorten Tora.Tora har framställts från en korsningmellan sorten Orm och enplanta av sibiriskt korvide (Salixschwerinii). Sibiriskt korgvide,som är en närstående art till vanlig korgvide, växer i östra delenav Sibirien. Där är klimatet kontinentalt,med varma somrar ochmycket kalla vintrar, och det sibiriskakorgvidet fäller därför löventidigt när det odlas i Sverigeoch blommar också tidigt, iblandredan i oktober-november. Dettaställer till en del problem närman skall korsa med andra arterav salix. Grenar med blomknopparav sibiriskt korgvide måstedärför plockas in redan på höstenoch förvaras i frys till januari närkorsningarna utförs. Normalt när man korsar salix erhålls tusentalsfröer på varje kvist. Närkorsningen gjordes som gav upphovtill Tora så erhölls bara tvålevande frön. Båda fröna visadesig dock ge två alldeles utmärktaplantor, varav den ena fick namnetTora (alla namn som användspå Svalöf Weibulls salixsorterhar fornnordiskt ursprungoch är tagna från den isländskaberättelsen ‘Njals saga’).Tora har provodlats på fleraplatser både i Sverige och utomlandsoch överallt överraskasman av dess snabba tillväxt. ISverige har Tora varit den sortsom haft högst produktion i allaavkastningsförsök, med en tillväxt35 procent högre än tidigareodlade oförädlade sorter. Torahar en utomordentligt god resistensmot bladrost och har varitnästan helt fri från bladrostangrepp.Sorten står grön ochfräsch ännu i oktober när rostangripnasorter gulnar och tapparbladen. Tora har en mycket braresistens mot gallmyggor ochandra insekter som skadar bladoch skottspetsar.Kaniner, harar, rådjur och älgundviker att äta på Tora jämförtmed andra sorter av korgvide.Från Tyskland finns även uppgifterom att hjortar inte betar avTora. Något i barken minskartydligen smakligheten för viltet.Med kemiska analyser har mankunnat konstatera högre halterav vissa salicin-ämnen, som skullekunna vara en anledning till attvilt undviker Tora.FrosttåligDet finns ett behov av att ta frammer frosttåliga sorter för Mellansverige.Loden, som kommer attodlas från 1998, är ett steg i denriktningen. Loden är en sk sammetsvide(Salix dasyclados) medbredare blad och tätare bladverk.En viktig egenskap hos Loden ärockså lägre vatteninnehåll i denskördade flisen, cirka 4–5 procentlägre än hos andra sorter.Loden har en långsammare etablering,något som den tar igenefter några år. Det betyder dockatt Loden kan vara lite känslig förkonkurrens av ogräs under planteringsåret.

Citerat från Bioenergi Nr 5 1997

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Inte läsbart? Byt text. captcha txt