framtidens energi är förnyelsebar

vi odlar Salix

förnyelsebar energi| kooperativ | stöd & hjälp| samarbete

Nyheter från oss

Här ett axplock av saker vi vill lyfta fram

Historien om hur Salix kom till Sverige

Hur började det?

Sedan början av 1970-talet har det odlats salix i Sverige, inledningsvis som försöksodlingar för att ta fram ett växtmaterial till finfiber i pappersindustrin. Ganska snart omvärderades målsättningarna med salix, som i stället blev en energigröda, inte minst beroende på energikrisen på 1970-talet. Men det var först i samband med omställningen av det svenska jordbruket i början av 1990-talet som odlingen tog fart på allvar. Salix planterades då på alla slags marker som skulle tas ur produktion och salixarealen ökade snabbt till 15 000 hektar.
Den odlade arealen salix har som mest uppgått till 16-17  000 hektar men är nu cirka 12 000 hektar.

Var odlas salix i dag?

Merparten av dagens salixareal finns i Mälardalen, Skåne och Västra
Götalands län. Det beror på att det var i dessa områden som det fanns gott om tillgänglig areal för salix under omställningen i början av 1990-talet. Marknaden för salix är snarare lokal än regional. I vissa områden i Sverige har salix haft lättare att konkurrera tack vare ett högre pris på skogsflis. Utomlands är intresset för salixodling starkt ökande.

Texten är tagen från Handbok för Salixodlare, utgiven: av Jordbruksverket 2013-03-14

Salixodling i tre steg

PLANTERING

Plantering utförs med speciella planteringsmaskiner. Salix planteras med sticklingar, 20 cm långa stambitar. Sticklingar framställs antingen som små-sticklingar (20cm) eller som långskott och de lagras i kylrum under vintern. Långskotten, som är de mest använda, kapas till små-sticklingar i planteringsmaskinerna i samband med planteringen.

SKÖRD

Salixodlingen är skördemogen då vedbiomassan överstiger 25 ton torrsubstans per hektar eller då stamdiametern vid basen på de grövsta skotten överstiger 7 cm. Det går att skörda en odling med enstaka stammar med diametern 10 cm. Erfarenhetsmässigt så säger SalixEnergi Europa att det är tid för skörd när odlaren lätt kan hitta stammar som är 6 cm i diameter på 30 cm höjd. Ofta skördas salixodlingen ca fyra och ett halvt år efter plantering.

FÖRSÄLJNING

Historiskt sett har många salixodlare upplevt en dålig lönsamhet och det har till viss del berott på att det tidigare inte funnits ett tydligt behov av salix som bränsle. Idag efterfrågas ett komplement till traditionell skogsflis vilket ger förutsättningar för en utökad odling av salix.

Andelen förnybar energi ska år 2020 vara 50 procent.

– Detta enligt den policy från 2008 som är styrande för energi- och klimatpolitiken i Sverige
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Inte läsbart? Byt text. captcha txt